53°30’N (Edition)

Edition: Gilded concrete models on a scale of  1: 400 of the sculp­tures 53°30’N at the new Kath­leen-Andrews-Garage in Edmonton on the occa­sion of the comple­tion of the work in December 2020

53°30’N

Five topo­graphic models of moun­tain-land­scapes in the scale of ca. 1:1.000 - 1:3.000 depict geographic areas in different parts of the world, which are on the same lati­tude as the city of Edmonton in Canada. The corre­sponding longi­tu­dinal coor­di­nates are written on the sides of the lanterns. Stain­less-steel, each 7 x 7 m, Kath­leen-Andrews-Transit-Garage in Edmonton, Alberta. Comple­tion 2020.

24 kt

a bird’s nest, cast of solid fine-gold twigs and a contrac­tual agree­ment that allows the school to destroy the nest after a minimum of 14 years serves as a concep­tual foun­da­tion for the new Fuchs­berg primary school in the district of Berlin Marzahn-Hellers­dorf and due to its economic value also as an invest­ment for future needs of the school. Completed October 2018.

Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama

(The opera ain‘t over till the fat lady sings)
A large tambourine, 5 m diam­eter x 1,2 m, red-white coated aluminum construc­tion with seven bronze pigeons atop standing upright at the entrance to the sculp­ture park of the Center for Polish Sculp­ture, Oronsko/PL. Completed summer 2017.

transparency is a trap

Ultra­vi­olet paint is trans­parent and invis­ible for us, but visible for birds. It prevents them from colliding with the glass and dying.

20.000 Morgen

32 silver-plated terrain-models at a scale of 1:50.000 in each room of the guest house of the THW (Federal Agency for Tech­nical Relief) federal school in Neuhausen / Fildern. Completed in fall 2016.

Reflected Ministry

Inter­ak­tywna insta­lacja video na szklanej fasadzie budynku A3 grupy wieżowców tzw. Kreuzbauten w Bonn. Zakońc­zono 2015.

Pink Occur­rence

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

Radom Cumulus

Projekt z 2010 r., zreal­i­zowany w 2014 r. dla Mazowieck­iego Centrum Sztuki Współczesnej „Elek­trownia” w Radomiu. Trójwymi­arowy obiekt świetlny z giętych świetl­nych konturów spoczy­wa­ją­cych jeden nad drugim w formie styl­i­zowanej chmury – cumu­lusa. Obiekt jest umieszc­zony na skraju dachu nad wejś­ciem do nowego budynku muzeum.

I miód na głogu rośnie

Real­ized in 2013 in the park Nadmorski in Gdansk/PL within the South Baltic Program, Wind Energy in the Baltic Sea Region 2 coor­di­nated by the Elec­trotech­nical Insti­tute Gdansk Branch.

Hemisphere

Stere­oskopowa fotografia
na folii lentiku­larnej, trzy tablice, każda po 180 x 120 cm, 2012 r.

Cloud in my hand

Cloud in my hand – Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2010–2012.

Promises

Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2005–2011.

Blau Weiß (Niebieskie białe)

Blau Weiß (Niebieskie białe) – Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 50 xi 50 cm, z lat 2005–2008.

And honey upon hawthorn grows (Wielokrotne)

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 70,0 x 157 cm, grubość 3 cm
(Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

No one buys or sells anything there (Multiple)

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 64,0 x 61,5 cm, grubość 3 cm, (Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

Cumulus Berlin (1:10)

2011 r., model pracy Cumulus Berlin w skali 1:10, porce­lana w akry­lowej witrynie o wymi­arach 31 x 21,5 x 16 cm, obiekt limi­towany (5 egzemplarzy).

60°N 05°E (encased waterside) 1:100

Model pracy 60°N 05°E (encased water­side) w skali 1:100, tworzywo sztuczne ze srebrną folią, wymiary 25,3 x 16 x 10 cm, obiekt limi­towany (5 egzem­plarzy), 2012 r.

54° Latarnia

Odtwor­zona latarnia uliczna z miasteczka Port Saint Mary na brytyjskiej wyspie Isle of Man, 54°04’20.77“N / 04°44’18.07“W. Aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, gener­ator mgły, 2012 r., wysokość 3 m. 

Rzeki Wina & Piwa (skompresowany)

Obiekt świetlny, świecące litery w drew­ni­anej, wyłożonej szkłem lustrzanym skrzyni trans­portowej, trans­for­ma­tory, 100 x 95 x 75 cm, 2012

Neon Cumulus

Obiekt świetlny z konturów neonowych zawies­zonych na cien­kich linkach stalowych, świecący na niebiesko, ca. 300 x 210 x 160 cm, metalowy lustro, 2011 r.

Blackbird & Bluebird

Dwukanałowa projekcja filmu wideo na położonych naprze­ciwko siebie powierzch­niach projek­cyjnych, DV PAL 8:30 godz. i 6:15 godz. Dzieło powstałe podczas trzymiesięcznego pobytu roboczego w Wies­baden w roku 1998. Widok insta­lacji w Kunsthalle Münster w roku 2002.

Things are generally different behind closed doors

Insta­lacja wideo, 4-kanałowa. Pokazana najpierw w Fundacji Joana Miró w roku 2005, Espai 13, w serii Obses­sions, (zero % stan­dard) w Barcelonie (Hisz­pania).

Accurata Utopia Tabula

Wielki slajd w wyświ­et­larce, 195 x 145 x 3 cm, 2004. Świecący slajd przed­stawia odtworzenie histo­rycznej mapy „Accu­rata Utopia Tabula“, (J. B. Homann ca. 1700) z kompletną legendą doty­czącą prawie 2000 fikcyjnych miejs­cowości, prow­incji, rzek, jezior i gór.

Panna Eislingen

Trzy­dzieści wazonów na kwiaty udostęp­nionych przez przy­jaciół Stowarzyszenia na 30 dni trwania wystawy, Stowarzyszenie Sztuki Eislingen 1995 r.

Wybrane wystawy

Widok wystawy 1992 - 2014

Cumulus 11.08

Projekt zreal­i­zowano w roku 2012 jako trwałą insta­lacją w Parku Rzeźb Fundacji Herberta Gerischa w Neumün­ster. Styl­i­zowana chmura z błyszczącego, białego tworzywa sztucznego o wymi­arach 300 x 200 x 200 cm, umieszc­zona na wysokości 580 cm, obra­cana, na czubku traw­ersu o długości 450 cm, który unosi się nad domem mieszkalnym.

60°N 05°E (encased waterside)

Pros­tokątna, mierząca 416 m² polerowana płaszczyzna ze stali szla­chetnej przykrywa miejskie nadbrzeże kamienis­tego fiordu wraz z małą wysepką. Konstrukcja jest ustaw­iona zgodnie z systemem współrzęd­nych Ziemi i opisuje powierzchnię między 60°22’52.55“N / 60°22’51.8“N i 05°20’01.24“E / 05°20’02.32“E. 2010 r., projekt dla norweskiego miasta Bergen w ramach „Bybanen Art Programs“, zain­stalowany w roku 2012.

Kamień Papier Nożyczki

Zreal­i­zowano w roku 1997 na zlecenie berlińskiego Senatu ds. Budown­ictwa, Mieszkań i Ruchu Drogowego jako element oznaczenia dawnego śród­miejskiego prze­jścia granicznego Ober­baum­brücke w Berlinie.

Mleko & Miód w Ratingen

Zaprezen­towano w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Blick­wechsel“ w Nadrenii Północnej, West­falii – 42 projekty artysty­czne w przestrzeni publicznej, 2011 r.

Cumulus Berlin

Zreal­i­zowano w roku 2010 w ogrodzie, na wewnętrznym dziedz­ińcu Feder­al­nego Minis­terstwa ds. Wyży­wienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w Berlinie.

Standby Potsdam

Dzieło powstałe w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Auf zu den Sternen“ Bran­den­burskiego Stowarzyszenia Sztuki, wrze­sień 2000–marzec 2001 r., zreal­i­zowano na terenie fabrycznym przy ulicy Schiff bauer­gasse w Poczdamie.

Cumulus 08.07

Obiekt świetlny LED z giętych prętów akry­lowych zain­stalowany na końcu ok. 5,5 metrowego stalowego traw­ersu, umieszc­zonego nad rzeką, równolegle do tafli wody. Koncepcja powstała w 2008 r. jako element ścieżki rzeźb „Licht­prom­e­nade”, real­izacja w 2009 r. w Lipp­stadt. Po całkow­itym zniszczeniu w pożarze w 2012 r. Cumulus został wyko­nany na nowo i zain­stalowany na powrót w 2016 r.

Die Potsdamer

Filmowa insc­enizacja dla ulicy Pots­damer Straße w Berlinie. Niezre­al­i­zowany projekt z roku 2005, rezultat wygranego konkursu „Pots­damer Straße – Künst­lerische Installation(en) zur Kunst- und Kulturgeschichte“.

Mleko & Miód

Wielki slajd w wyświ­et­larce, 230 x 180 x 12 cm, w berlińskiej stacji kolejki miejskiej Unter den Linden, w ramach „trans­portale“, kwiecień – maj 2003 r. 

Magazyn Wismar

Insta­lacja od 08. 07. 2005 do 25. 09. 2005 r. w ramach projektu „Zum Wasser – Ins Licht“, Kunst im Stad­traum Wismar.

Rzeki Wina & Piwa

Mierząca 450 x 350 x 20 cm rama z profili stalowych, z bieg­ną­cymi wokół białymi i niebieskimi świecą­cymi literami, zamon­towana na dwóch stalowych traw­er­sach o wysokości 11 m. Zreal­i­zowano w ramach festi­walu Wies­badener Kunst­sommer w roku 2006 „Wo bitte geht’s zum Öffentlichen?“

Głód i pragnienie, Cola i kiełbasa

Inter­wencja z trzema mężczyz­nami na ozdo­bionym kwiatami balkonie na rynku ratus­zowym w Wies­baden, 24. 08. 2000–16. 09. 2000 r.

Curtain.mov

z roku 2002, budynek Martin-Gropius-Bau w Klinice Krajowej w Eber­swalde, na zlecenie Krajowego Urzędu Budowlanego w Bernau i Minis­terstwa Finansów Brandenburgii.

Fingerwalks

Na pięciu wiel­kich płas­kich ekranach, ustaw­ionych między fila­rami w atrium Kliniki Krajowej w Eber­swalde, widać ręce bieg­nące na czubkach palców. Zreal­i­zowano w roku 2002 w budynku Martin-Gropius-Bau Kliniki Krajowej w Eber­swalde na zlecenie Krajowego Urzędu Budowlanego w Bernau i Minis­terstwa Finansów Brandenburgii.

Screen

Oszk­lony frag­ment (250 x 140 cm) murowanej ściany tylnej pomieszczenia wysta­wowego Kunsthalle Münster, 2002 r., ławka dla gości oraz na zewnątrz i wewnątrz umieszc­zone promi­en­niki budowlane.

International Sculpture

Zreal­i­zowano w roku 1993 z okazji wystawy „Kunst im Welt­maßstab“ w Kunsthalle w Kilonii, projekt Thomasa Bauera (Thorsten Gold­berg i Wieland Bauder).