60°N 05°E (encased waterside)
 

Pros­tokątna, mierząca 416 m² polerowana płaszczyzna ze stali szla­chetnej przykrywa miejskie nadbrzeże kamienis­tego fiordu wraz z małą wysepką. Konstrukcja jest ustaw­iona zgodnie z systemem współrzęd­nych Ziemi i opisuje powierzchnię między 60°22’52.55“N / 60°22’51.8“N i 05°20’01.24“E / 05°20’02.32“E. 2010 r., projekt dla norweskiego miasta Bergen w ramach „Bybanen Art Programs“, zain­stalowany w roku 2012.

Składa się z ok. 800 poje­dynczych trójkątów i dopa­sowuje się do topografii podłoża, układając się wzdłuż poziomic brzegu. Sięga od położonego blisko brzegu chod­nika, z którym kontury metalowych trójkątów stanowią jedną płaszczyznę, do wody. Wskutek przypływów i odpływów konstrukcja jest częś­ciowo pokryta wodą. Wielokrotnie fase­towana, lustrzana płaszczyzna posiada perforację, która powoduje wrażenie falowania, kładącego się na krys­tal­iczym wzorze powierzchni. Umieszc­zone od spodu moduły LED emitują przez perforację wolno pulsu­jące światło.

60°N 05°E to odtworzenie, a zarazem prze­for­mowanie krajo­brazu. Przez impuls świetlny, ilumin­u­jący perforację poje­dynczych trójkątów, tech­noidalna powierzchnia opty­cznie faluje i wprawia krys­tal­iczną struk­turę w pozorny ruch: widzimy lśniącą, srebrzystą, pokry­wa­jącą krajo­braz chustę, która wskutek na przemian wzma­ga­jącego się i słab­nącego światła wydaje się unosić. Praca łączy rozmaite rzeczy­wis­tości: z jednej strony wielka powierzchnia chwyta niebo i otoczenie i odbija ich obraz. Z drugiej strony natu­ralny brzeg fiordu jest ukryty przed spojrze­niem obserwatora.

Foto: Thorsten Goldberg