International Sculpture
 

Zreal­i­zowano w roku 1993 z okazji wystawy „Kunst im Welt­maßstab“ w Kunsthalle w Kilonii, projekt Thomasa Bauera (Thorsten Gold­berg i Wieland Bauder). 

Po obu stronach zewnętrznych schodów Kunsthalle w Kilonii usypano na wysokość 2 m wał ochronny z ok. 1500 worków z piaskiem, uzupełniony umieszc­zoną przy wejściu tablicą infor­ma­cyjną LED z aktu­al­nymi wiado­moś­ciami ze świata. Worki z piaskiem znaj­dują zastosowanie jako osłona w działa­niach mili­tarnych lub jako ochrona prze­ci­w­powodziowa. Spiętr­zone sugerują grożące niebez­pieczeństwo, możliwą sytu­ację katas­trofy, przed którą zabez­piecza wał ochronny lub mur obronny. Wywołują uczucie niepewności. Przy wejściu do Kunsthalle trzeba przejść przez prze­jście, które – ponieważ jest bardzo wąskie – wygląda niebez­piecznie. Od zakończenia drugiej wojny świa­towej Kunsthalle nie ucier­piała wskutek takich działań, a obecnie także nie istnieje żadne bezpośrednie zagrożenie tego rodzaju, toteż wały w miejscu wystaw sztuki prze­maw­iają do innego systemu odniesienia. Inter­na­tional sculp­ture umieszcza worki z piaskiem w glob­alnym kontekście, pokazując na tablicy LED nad kasą Kunsthalle aktu­alne wiado­mości ze świata (meldunki gazety „Kieler Nachrichten“). Równocześnie pyta, jak dalece codzi­enne wiado­mości o sytu­ac­jach kryzysowych oddzi­ałują na życie jako scenar­iusze wzmac­ni­a­jące poczucie zagrożenia, jak reagować na obec­ność wiado­mości z całego świata, i jak dalece konieczna jest obrona przed naras­ta­jącym zalewem infor­macji. Miejscom działań wojen­nych i katas­trof natu­ral­nych, gdzie worki z piaskiem są stosowane, dzieło stawia znak pamięci.