No one buys or sells anything there (Multiple)
 

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 64,0 x 61,5 cm, grubość 3 cm, (Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

Krótki frag­ment “No one buys or sells anything there” (Nikt tam niczego nie kupuje ani nie sprzedaje) pochodzi z pięt­nas­towiecznego tekstu Sterf­boek (Księga umierania) z 1491 r., zawier­a­jącego prak­ty­czne instrukcje doty­czące dobrego życia i dobrej śmierci oraz mądrości życiowe odnośnie prawego postępowania, tak by po śmierci człowiek został skierowany do właś­ci­wego miejsca w zaświatach. Tekst zawiera wiele fantasty­cznych proroctw. Rama jest tu pomnikiem tęsknoty, którą Kant zdefin­iował jako „puste życzenie (tu pusta drew­niana rama) możli­wości zniszczenia czasu pomiędzy pożą­daniem danej rzeczy a jej zdobyciem”*.

*Immanuel Kant: Schriften zur Anthro­pologie und Päda­gogik, Lipsk 1893, s. 276