Magazyn Wismar
 

Insta­lacja od 08. 07. 2005 do 25. 09. 2005 r. w ramach projektu „Zum Wasser – Ins Licht“, Kunst im Stad­traum Wismar.

Świecący na czer­wono neonowy napis „Mleko & Miód“ z odwró­conych liter, zamon­towanych pionowo na konstrukcji ramowej, jest zain­stalowany w starym porcie miejskim w Wismarze, na ceglanej fasadzie Spich­lerza Ohlericha z roku 1935. Neonowy napis oświ­etla nadbrzeże i basen portowy. Pomimo odwrócenia liter przesłanie pozostaje czytelne, słowa „Milch & Honig“ odnoszą się zarówno do obiet­nicy Boga w Starym Testa­mencie – że da Izraelitom ziemię płynącą mlekiem i miodem – jak i do fantasty­cznego Kraju Jęczmi­en­nego Hansa Sachsa (1530) i do słynnej mapy „Accu­rata Utopia Tabula“ Johanna Baptysty Homanna (ok. 1700 r.). Przy­pom­i­nają one o ekonom­icznym znaczeniu Wismaru, starego miasta hanzeaty­ck­iego, i jego zmienną historię. Napis „Milch & Honig“ jest metaforą zadowolenia i szczęścia; obiecuje dobrobyt, tym bardziej, że znaj­duje się na budynku, który, jako jeden z czterech wiel­kich spichrzów, reprezen­tuje dawne bogactwo szacownego miasta. Przy tym insta­lacja zdaje się sugerować lepszą, choć być może utopijną przyszłość. Jednak typograficzne odwrócenie liter stawia te obiet­nice pod znakiem zapytania.