Things are generally different behind closed doors
 

Insta­lacja wideo, 4-kanałowa. Pokazana najpierw w Fundacji Joana Miró w roku 2005, Espai 13, w serii Obses­sions, (zero % stan­dard) w Barcelonie (Hisz­pania).

 

90-minu­towy film wideo (format 16:3), wyświ­et­lany na scenie o 7 m długości. Wielki wacik na spodeczku, radio przenośne, samochód marki smart z wbudowanymi głośnikami i czterema projek­torami. Dialog po angielsku, który prowadzi dwóch rozmówców. Udostęp­niono zeszyty z tekstami po angielsku, katalońsku i hisz­pańsku. Pomiędzy niepro­por­cjon­alnie dużym wacikiem na spodeczku o śred­nicy 250 cm i samo­chodem znaj­duje się niska scena, wraz z otacza­jącą ją czer­woną zasłoną. Wacik rozmawia przez radio ze smartem, który komu­nikuje się z nim przez wbudowany głośnik samo­chodowy. Cztery zsyn­chro­ni­zowane projek­tory wyświ­et­lają na powierzchni sceny film trwa­jący w sumie 90 minut. Obraz filmowy ilus­truje rozmowę między smartem a wacikiem. Miejscem zapisy­wanej rozmowy jest restau­racja w pociągu. Widok przez okno restau­racji pokazuje prze­suwa­jący się krajo­braz oraz wmon­towane sekwencje filmowe komen­tu­jące mówiony tekst: prze­jazd przez ulicę hand­lową, orkiestra dęta przed domem towarowym, najazd kamery przez park rozrywki, fasady miejs­kich domów itd. W sytu­acji zain­sc­eni­zowanej jak w teatrze obie „postacie“ siedzą obok siebie i opowiadają o swoim życiu. Jest to rozmowa długa, rozwi­ja­jąca się swobodnie. A ponieważ obie „postacie“ nie trak­tują swej egzys­tencji jako czegoś oddziel­nego od społeczeństwa, osobista wymiana zdań tworzy także refleksję na temat naszej dzisiejszej rzeczy­wis­tości. Postacie przed­staw­ione są jako prze­ci­wieństwa. Nie są to typy egzo­ty­czne, lecz zgodne z naszymi czasami, symbol­i­zowane przez smarta (który jak żaden inny samochód wyraża dzisiejszy styl życia) oraz przez wacik (taki, jakiego zwykle używa się do demak­i­jażu i oczyszczania skóry). Wacik leży na spodeczku, ma śred­nicę 250 cm i mniej więcej wysokość stołu, a zatem jest znacznie powięk­szony. Higiena osobista w prze­ci­wieństwie do jazdy samo­chodem jest sprawą intymną, toteż wacik reprezen­tuje inną perspek­tywę i stawia inne pytania niż samochód. Dialogi do filmu pochodzą z rozmów z obcymi osobami, jakie sam artysta prowadził lub słyszał i nagrywał je w pocią­gach, restau­rac­jach i innych miejs­cach publicznych.

 Rzecznik: Roger Tebb, Jeffrey Burrell;  Tłumaczenie angielsji: Allison Plath-Mosely; Spanisch and Katalan Tłumaczenie hispański, catalan: Miro Foun­da­tion, Barcelona; Obses­sions, (zero % stan­dard), Kurator: Montse Badia