Cumulus Berlin
 

Zreal­i­zowano w roku 2010 w ogrodzie, na wewnętrznym dziedz­ińcu Feder­al­nego Minis­terstwa ds. Wyży­wienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w Berlinie.

Styl­i­zowana, lśniąco biała, mierząca 350 x 250 x 250 cm chmura z tworzywa sztucznego wzmoc­nionego włóknem szklanym, obraca się na czubku kątownika metalowego o wysokości 11 m, uchyl­nego i odbi­ja­jącego światło, z traw­ersem o długości 6 m. Za pomocą spec­jal­nego uchwytu można poruszać kątown­ikkiem wraz z chmurą. Ustaw­iona ręcznie pozycja nie jest możliwa do utrzy­mania, dlatego wiatr może wpływać na pozycję chmury w przestrzeni powi­etrznej dziedz­ińca. Dziedziniec Minis­terstwa jest ze wszys­t­kich stron otoc­zony przez budynki: dwie reprezen­ta­cyjne budowle admin­is­tra­cyjne, sześ­ciopiętrowy nowy obiekt Minis­terstwa i budynek szkolny. Ogród składa się z podłużnych poletek, tworzą­cych reliefową formację. Przez ten motyw struk­tu­ralny powstał mode­lowy krajo­braz, przy­pom­i­na­jący lotnicze zdjęcia terenów rolniczych. Jest to w pier­wszym rzędzie ogród poka­zowy dla pracown­ików, od czasu do czasu wyko­rzysty­wany jako miejsce imprez. Ten ogród-witrynę raczej się ogląda, niż odwiedza. Nad nim w górze unosi się styl­i­zowana chmura, podkreśla­jąca jego mode­lowość. Jak w kolażu, chmurę zamon­towano na niebie nad miniatur­owym krajo­brazem. Dzięki tej rzeźbie model krajo­brazu na wewnętrznym dziedz­ińcu staje się mode­lową przestrzenią. Chmura, jako jedyny aktor na niebie nad ogrodem, obra­cając się o 200° wokół krawędzi budynku, jest dobrze widoczna. Przy każdym obrocie odbicie w maszcie niesie dalej otacza­jącą architek­turę i krajobraz.

Client: Federal Ministry of Trans­port and Digital Infra­structure, repre­sented by The Federal Office for Building and Regional Plan­ning (BBR)
Coor­di­nation, Execu­tion: The Federal Office for Building and Regional Plan­ning (BBR), Depart­ment A2 Berlin
Photos: Thorsten Goldberg