Foto: Carsten Ivo Gliese, Köln
Foto: Carsten Ivo Gliese, Köln
Mleko & Miód w Ratingen
 

Zaprezen­towano w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Blick­wechsel“ w Nadrenii Północnej, West­falii – 42 projekty artysty­czne w przestrzeni publicznej, 2011 r.

Odwró­cony, czer­wony napis LED na dwóch lustrzanych powierzch­niach, zain­stalowany poziomo na pokrytej łupkiem zewnętrznej fasadzie Muzeum Miejskiego w Ratingen. Dwie płaskie tablice, 200 x 50 cm x 180 i 50 cm, umocowane narożnie. W punkcie wieńczącym ulicę Graben­straße i Peter-Brüning-Platz w Ratingen – bezpośrednio przed niegdysiejszą bramą Lintorfer Tor, ongiś najpotężniejszym, a  dziś już nieist­niejącym umoc­nie­niem obronnym starego muru – stoi budynek admin­is­tra­cyjny Muzeum Miejskiego: pozbaw­iony ozdób, pokryty łupkiem trzyp­iętrowy obiekt budowlany. Wąska strona pros­tokąt­nego obiektu, obszar wejścia, leży od strony Peter-Brüning-Platz i Cmen­tarza Wojskowego. Nato­miast dłuższa strona budynku z lekkim spad­kiem schodzi w ulicę Graben­straße. Na tym budynku Thorsten Gold­berg, na wysokości drugiego piętra, na rogu pod para­petem okiennym, umocował świecący na czer­wono, odwró­cony napis LED: „Milch & Honig“. Symbol­iczny już na pier­wszy rzut oka, świeci, wskazując obser­wa­torowi drogę do „Ziemi Obiecanej“: do szczęścia, wolności i Raju. Jednak przy ponownym spojrzeniu dostrzega się iluzję, a świadome iron­iczne przeła­manie staje się wyraźne, dzięki drob­nemu zabiegowi odwrócenia liter czytel­ność przesłania zmieniono, a tym samym budzące nadzieje obiet­nice Krainy Marzeń postaw­iono pod znakiem zapy­tania.* Napis „Mleko & Miód“ odnosi się do frag­mentów Starego Testa­mentu, w których Bóg obiecuje Izraelitom, że wyprowadzi ich „z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opły­wa­jącej w mleko i miód.“** Ziemia płynąca mlekiem i miodem jest znana także jako synonim Kraju Jęczmi­en­nego. Podobnie jak w wyobraże­niach Arkadii lub Raju wyraża się tu prag­nienie życia lepszego, lżejszego, szczęśli­wszego i bardziej spełnionego.

* Klaus Thelen: Milch & Honig in Ratingen, w kata­logu: Blick­wechsel, Güter­sloh 2010.
** ST, 2. Księga Mojżes­zowa, 3,8.