Promises
 

Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2005–2011.

Prace przed­staw­iają ręce, na których we wnętrzu dłoni umieszc­zone są notatki, w różny sposób opisu­jące Kraj Jęczmi­enny, np. „A wigor mężczyzn, by pokładać się z niewias­tami, nigdy nie słabnie“, „Panuje tam oślepi­a­jąco jasne światło, grunt jest ze śnieżno­bi­ałego, pokry­tego złotem szkła, a wokół na drzewach śpiewają niezlic­zone ptaki“. Promises odnosi się do prac, w których artysta pode­j­muje temat Kraju Jęczmi­en­nego, jak na przykład Mleko & Miód, Depot Wismar lub Następny kurs – Mleko & Miód. Czyn­ność „zapisy­wania na ręce“ prze­j­muje funkcję zapamię­ty­wania, służy jako notatka o czymś, czego nie chce się zapom­nieć. Ukryta wewnątrz dłoni notatka jest zarazem czymś, czego inni nie mogą widzieć, ewen­tu­alnie o czym nie powinni wiedzieć. Tę autore­fleksyjność posz­erza dalszy wymiar: sam artysta rysuje odbicie swej lewej ręki, spraw­iając tym samym, że stajemy się świad­kami tego, co na niej zapisał.