Hemisphere
 

Stere­oskopowa fotografia
na folii lentiku­larnej, trzy tablice, każda po 180 x 120 cm, 2012 r.

Plas­ty­czne odtworzenie „Accu­rata Utopia Tabula“, fikcyjnej mapy Johanna Baptysty Homanna (ok. r. 1700), zmier­zonej trójwymi­arowo, zeskanowanej i wydrukowanej stere­oskopowo z różnych perspektyw. „Accu­rata Utopia Tabula“, przyp­isy­wana niemieck­iemu kartografowi Johan­nowi Baptyście Homan­nowi (1664–1724), nadaje naukowy kontekst wydanemu w roku 1694 opisowi podróży „Erklärung der Wunder-seltzamen Land-Charten UTOPIÆ“ autorstwa cesarskiego generała Johanna Andreasa Schnebe­lina. Kartogra­fuje ona fantasty­czne miejsca i odtwarza z największą dokład­nością utopijny konty­nent, składa­jący się z 17 prow­incji i kilku arch­i­pel­agów. Kraj Jęczmi­enny, opisany już w roku 1494 w dziele Sebas­tiana Branta jako parodia Raju, jest fikcyjnym miejscem spełnienia wszel­kich wyobrażal­nych ludz­kich tęsknot.