Cumulus Berlin
 

Zreal­i­zowano w roku 2010 w ogrodzie, na wewnętrznym dziedzińcu Feder­alnego Minis­terstwa ds. Wyży­wienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w Berlinie.

Styl­i­zowana, lśniąco biała, mierząca 350 x 250 x 250 cm chmura z tworzywa sztucznego wzmoc­nionego włóknem szklanym, obraca się na czubku kątownika metalowego o wysokości 11 m, uchylnego i odbi­ja­jącego światło, z traw­ersem o długości 6 m. Za pomocą spec­jalnego uchwytu można poruszać kątown­ikkiem wraz z chmurą. Ustawiona ręcznie pozycja nie jest możliwa do utrzy­mania, dlatego wiatr może wpływać na pozycję chmury w przestrzeni powi­etrznej dziedzińca. Dziedziniec Minis­terstwa jest ze wszys­tkich stron otoczony przez budynki: dwie reprezen­ta­cyjne budowle admin­is­tra­cyjne, sześ­ciopiętrowy nowy obiekt Minis­terstwa i budynek szkolny. Ogród składa się z podłużnych poletek, tworzących reliefową formację. Przez ten motyw struk­tu­ralny powstał modelowy krajobraz, przy­pom­i­nający lotnicze zdjęcia terenów rolniczych. Jest to w pier­wszym rzędzie ogród pokazowy dla pracowników, od czasu do czasu wyko­rzystywany jako miejsce imprez. Ten ogród-witrynę raczej się ogląda, niż odwiedza. Nad nim w górze unosi się styl­i­zowana chmura, podkreślająca jego mode­lowość. Jak w kolażu, chmurę zamon­towano na niebie nad miniaturowym krajo­brazem. Dzięki tej rzeźbie model krajo­brazu na wewnętrznym dziedzińcu staje się modelową przestrzenią. Chmura, jako jedyny aktor na niebie nad ogrodem, obra­cając się o 200° wokół krawędzi budynku, jest dobrze widoczna. Przy każdym obrocie odbicie w maszcie niesie dalej otaczającą architekturę i krajobraz.