Blackbird & Bluebird
 

Dwukanałowa projekcja filmu wideo na położonych naprze­ciwko siebie powierzch­niach projek­cyjnych, DV PAL 8:30 godz. i 6:15 godz. Dzieło powstałe podczas trzymiesięcznego pobytu roboczego w Wies­baden w roku 1998. Widok insta­lacji w Kunsthalle Münster w roku 2002.


Blackbird: dziecinny ołówek, na którego końcu nasadzony jest czarny ptak, przez ponad 12 godzin nieustannie przepisuje z gazety wszystkie opub­likowane meldunki poli­cyjne z okresu trzech miesięcy – chrono­log­icznie i dosłownie. W tle słychać na żywo dźwięki miasta, samo­chody, głosy, syreny i ćwierkanie ptaków przenikają cicho przez odgłosy piszącego ołówka. Bluebird: dziecinny ołówek, na którego końcu znajduje się gumka do ścierania w formie niebieskiego ptaka, wyciera – także chrono­log­icznie, ale w odwrotnej kole­jności – wszystkie meldunki poli­cyjne, które zapisał ołówek z czarnym ptakiem. Rownież i tu oprócz nerwowego drapania ołowków słychać odgłosy miasta. Pokazana sytuacja wydaje się początkowo mało zrozu­miała. Kogut-zabawka, czarny w białe kropki, porusza się w dzikim tańcu przez powierzchnię projek­cyjną. Poniżej koguta widać zapisane ołówkiem notatki w stylu krótkich wiado­mości, trochę nieostre, lecz przy bliższym spojrzeniu czytelne. Pod hasłowymi tytułami, jak np. „Zrabowano“, „To nas frus­truje“, „I to się stało“, przed­stawione są meldunki poli­cyjne o uprowadzeniach, napadach rabunkowych lub wypadkach drogowych. Dopiero odgłosy pisania wyjaś­niają kontekst: film pokazuje deko­ra­cyjną nasadkę dziecinnego ołówka, za pomocą którego przepisywane są meldunki z gazety z Wies­baden. By podkreślić absurdalność tego procesu medi­alnego tworzenia rzeczy­wis­tości, ale także zbędność staroświeckiego, pilnego odpisy­wania, Thorsten Goldberg prze­ci­w­stawia sobie oba ptaki, Blackbird kontra Bluebird. Na drugiej ścianie projek­cyjnej widać ten sam napisany ołówkiem tekst, który teraz jest usuwany. Na tle głośnego skrobania ołówków oraz – na dalszym planie – odgłosów dnia codzi­ennego wybucha gorliwe współza­wod­nictwo między notowaniem a wymazy­waniem, między zapisy­waniem historii a jej odwoływaniem.*

* Martin Henatsch: Momente der Zerbrech­lichkeit, w katalogu: Thorsten Goldberg, Münster 2003.