Obecne
 

Watch your bubble!

About Borders, Multi­plicity and Exten­sions
Exhi­bi­tion May 10. - June 23. 2018
Curator: Nicole Löser
Galerie Nord / Kunstverein Tier­garten Berlin

the artwork must …

Lecture May 8. 2018, 7pm
at the Art Academy Mainz
Am Tauberts­berg 6, 55122 Mainz

Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama

(The opera ain‘t over till the fat lady sings)
A large tambourine, 5 m diam­eter x 1,2 m, red-white coated aluminum construc­tion with seven bronze pigeons atop standing upright at the entrance to the sculp­ture park of the Center for Polish Sculp­ture, Oronsko/PL. Completed summer 2017.

Zi124/buy@Globus

Wystawa Thorsten Gold­berg /  Martin Kalt­wasser 29.8. – 1.11.2017
kurator: Uwe Jonas
Studio im Hochhaus, Berlin

Konstruując chmury

Wystawa indy­wid­ualna 29.7. – 22.10.2017
kurator: Eulalia Domanowska
Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska

Transactions – About the value of artistic labour

Wystawa 1.6.2017 - 20.8.2017
kurator: Marc Well­mann
Haus am Lützow­platz, Berlin

53°30’N (Edmonton)

Projekt 53°30´N stanowi zbiór pięciu górs­kich modeli topograficznych z różnych miejsc świata znaj­du­ją­cych się na tej samej szerokości geograficznej co miasto Edmonton w Kanadzie. Reliefy zostały wyko­nane ze stali szla­chetnej w skali 1:1000 i umieszc­zone  w pozycji pionowej w górnej części budynku North East Transit Garage. Powstał w ramach między­nar­o­dowego konkursu na projekt nowego budynku NETG w kanadyjskim Edmonton; zlecony do real­izacji.
5 modeli górs­kich, każdy o wymi­arach ok. 680 x 700 cm. Zlece­nio­dawca: City of Edmonton, Edmonton Arts Council. Obecnie w budowie, ukończenie w 2018 r.

53°30’N (Edmonton)

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

Rzeźba neonowa Cumulus 08.07. uległa całkowitemu zniszczeniu wskutek pożaru w 2012 roku. Pier­wotna „chmura neonowa” została w całości redefin­iowana i przełożona na nowy mate­riał.
Obiekt świetlny LED 300 x 220 x 160 cm. Zlece­nio­dawcy: Licht­prom­e­nade Lipp­stadt wraz z lokalnymi firmami. Koncepcja w 2008 r., real­izacja w 2009 r., odtworzenie w 2016 r.

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

24 kt

Gniazdo z ok. 1 kg czys­tego złota umieszc­zone w szklanym sejfie ściennym; znaj­du­jacy się w umowie zapis o możli­wości zniszczenia sejfu i sprzedaży jego zawartości nie wcześniej niż po upływie 14 lat stanowi finan­sowy i ideowy trzon nowego budynku szkoły podsta­wowej Am Habicht­shorst w berlińskiej dziel­nicy Marzahn-Hellers­dorf. Zlece­nio­dawcy: Senatsver­wal­tung für Stad­ten­twick­lung und Umwelt, Bezirk­samt Marzahn Hellers­dorf von Berlin, w porozu­mieniu z ReimarHerbst. Architekten. Obecnie w real­izacji, ukończenie w 2018 r.

24 kt

20.000 Morgen

32 silver-plated terrain-models at a scale of 1:50.000 in each room of the guest house of the THW (Federal Agency for Tech­nical Relief) federal school in Neuhausen / Fildern. Completed in fall 2016.

Reflected Ministry

Inter­ak­tywna insta­lacja video na szklanej fasadzie budynku A3 grupy wieżowców tzw. Kreuzbauten w Bonn. Zakońc­zono 2015.

Pink Occur­rence

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

20.000 mórg

32 posre­brzane modele terenu w skali 1:50.000 dla nowego budynku domu hotelowego THW Bundess­chule w Neuhausen auf den Fildern. Zlece­nio­dawcy: Bunde­sanstalt für Immo­bilien­auf­gaben, Ober­fi­nanzdi­rek­tion Karl­sruhe, Staatliches Hochbauamt Reut­lingen, w porozu­mieniu z THW (Federal Agency for Tech­nical Relief)  Neuhausen. Zakońc­zono jesienią 2016.

20.000 mórg